Osamostatnenie Speleoclubu Chočské vrchy od OS Ružomberok bolo schválené 4. marca 1994 na 11. Valnom zhromaždení SSS vo Svite. Plný nadšenia sme sa pustili do práce, hoci začiatky boli ťažké. Pociťovali sme nedostatok jaskyniarskeho a najmä lezeckého materiálu. Pomaly si výstroj dokupujeme z vlastných prostriedkov a snažíme sa získať nejakého sponzora.
Našu činnosť sme začali prieskumom krasovej lokality v Ľubochnianskej doline a pri Liptovských Revúcach, kde sme objavili niekoľko menších jaskýň. Tieto jaskyne máme v pláne zamerať na budúci rok.

Meračskú činnosť sme sústredili na vrch Hradište nad Turíkom. Tu sme sa stretli na troch jednodňových a potom na trojdňovej akcii pod pracovným názvom „Hradište útokom“ a zamerali sme 7 menších jaskýň.\ Najväčšia Koreňová priepasť má dĺžku 59,5 m a je aj najhlbšia s hĺbkou 12,3 m. Okrem toho sme zamerali ešte Balkónovú jaskyňu nad Valašskou Dubovou. Celkový počet zameraných metrov tak dosiahol 184. Dokumentáciu o jaskyniach vydáme na budúci rok.

Na zdokonalenie sa v lezeckej technike bolo zorganizovaných 7 akcií, napr. nácvik jednolanovej techniky na konštrukcii mostíka, skalolezectvo na Liskovskej skale, lezenie v priepasti Žiarna 2 a vo Veľkej priepasti na Meškove.

V závere roka, kedy sa krátili dni a tiež počasie už nebolo najpríjemnejšie sme uskutočnili 6 krátkych pracovných akcií s cieľom prekopať sa do zavalenej Jaskyne v Liskovskom kameňolome. Žiaľ tento rok sa nám to ešte nepodarilo.

Z propagačných akcií je potrebné spomenúť jaskyniarsku výstavu nášho klubu pri príležitosti 730. výročia založenia obce Liptovská Teplá, ktorou sme sa tiež snažili získať vytúženého sponzora.

A na záver trochu štatistiky. Od marca sme zorganizovali 39. akcií. Okrúhlu 40. akciu sme naplánovali na Silvestra – stretnutie v Liskovskej jaskyni. Napísali sme 27 technických denníkov. (Technických denníkov je menej ako akcií preto, že napr. trojdňovú akciu sme rátali ako 3 akcie, no napísali sme jeden denník.) Zúčastnili sme sa akcií organizovaných SSS: lezeckých dní, jaskyniarskeho týždňa a meračského kurzu. Zišli sme sa na deviatich členských schôdzach, 10. bola výročná. Napísali sme štyri články pre Spravodaj:

  1. Krúžok mladých speleológov – Š. Gajdoš,
  2. Hradište sa otvorilo – Š. Gajdoš, M. Polónyová
  3. Š. Sitek – Jubileum – M. Polónyová,
  4. Ako sme vytvorili náš hĺbkový rekord – S. a J. Szunyogovci.

Skoro každú akciu máme zdokumentovanú na farebných fotografiách a od výročnej schôdzi sme sa rozhodli fotiť aj na diapozitívy. Našimi hlavnými fotografmi sú Juraj Szunyog a Stefan Gajdoš. Okrem toho máme našu bohatú činnosť zachytenú v kronike, ktorú píše Mirka Polónyová.