V Speleoclube Chočské vrchy (SCHV) bolo v roku 2022 evidovaných 21 členov. Nečakane nás opustil Alexander Jurík vo veku 45 rokov, ktorý odišiel do jaskyniarskej večnosti 2. 4. 2022. Spomínali sme na neho aj pri našej činnosti v jaskyniach.

Kopanie v Prosieckej jaskyni
Tretí rok sme intenzívne pokračovali v kopaní pieskového Sifónu Sahara na konci hlavného ťahu. V tejto činnosti nám v roku 2022 pomáhali aj jaskyniari zo spriatelených klubov: Speleoklub Drienka (Martin Miškov, Štefan Kyšela), Speleo Bratislava (Peter Magdolen, Zuzana Podmanická, Marcel Adam, Lukáš Markovič). Z domácich jaskyniarov si najviac zamakali Slávka Szunyogová, Iveta Demianová, Nina Demianová, Miriam Devečková, Jana Sabolová, Juraj Baláž, Michal Pasch, Ľuboš Halička, Martin Szunyog, František Hanes, Lenka Hanesová a Peter Sliačan. Z neregistrovaných jaskyniarov: Michal Oravec, Lukáš Maťko, Tomáš Ševčík, Miroslav Vierik a Tomáš Vierik.

Na začiatku roka 2022 mal horizontálny úsek sifónu Sahara dĺžku 28 m po silvestrovskom objave Prešovskej sienky. Museli sme však vybrať piesok v hrúbke až 2,5 m aby sme sa dostali na koniec Prešovskej sienky, kde pokračovala chodba v pôvodnom profile ešte 3 metre. Na 32. metri a po 64. akciách sme sa nečakane vynorili zo Sifónu Sahara na 1. mája 2022. Celkovo sme zo sifóna vyniesli 2519 kýblov, 678 kočíkov a 1209 fúrikov piesku a trvalo to 2 roky a 2 mesiace. Objavenú chodbu za sifónom sme nazvali Alexova chodba na pamiatku Alexandra Juríka. V rozbitej chodbe nás po 70 metroch zastavila plazivka so závalom. Po odstránení skál pokračovala pieskom zanesená chodba, kde bol pod stropom len cca 10 cm priestor. Na vynášanie piesku z tohto nového konca sme ale museli najskôr prispôsobiť Alexovu chodbu na prejazd kočíka. V chodbe bolo veľa veľkých balvanov a jedna plazivka dlhá asi 3 m a tak nám úprava trasy zabrala 8 akcií (52 vrtov). Na tento účel sme do jaskyne doniesli ďalšie väčšie kladivo a pajser na rozbíjanie skál. Niektoré dolomitické skaly bolo možné premeniť kladivom na štrk, rovnako aj strop v nízkych častiach. Pri následnom transporte piesku sa nám rozsypala mriežka na kočíku a tak nám Roman Korman (ktorý nám opravil aj koleso z fúrika) daroval novú pevnejšiu. Potom sme sa pustili do kopania polosifónu na konci Alexovej chodby, ktorý sme prekonali 26. 6. 2022 po 3 akciách a k Alexovej chodbe pridali ešte 20 m dĺžky.

Na ďalšom konci jaskyne to vyzeralo podobne ako pred Sifónom Sahara – malá sienka končila rovným dnom, len na ľavej strane bola malá priehlbinka, z ktorej bol náznak ryhy po kedysi vytekajúcej vode. Preto sme tentokrát hneď vedeli, kde máme kopať ďalej a bez váhania sme sa do toho aj pustili, hoci vynášanie piesku v kanistroch na podvozkoch z kočíkov v Alexovej chodbe na vzdialenosť až 80 m s dvoma kopcovitými úsekmi je veľmi náročné na kondičku. Dvakrát nám pomohol aj ešte len 13 ročný Samuel Konderík, ktorého otec Ondrej Konderík upravil ďalší podvozok z kočíka na vynášanie kanistrov. Kočík mal však tenké kolieska a tak bol jeho pohyb po sypkom piesku pomerne náročný. Neskôr ho nahradil dobrý podvozok z kočíka, ktorý pre našu prácu prichystal Peter Sliačan. Koncom roka nám na 4 akciách pomohol aj Janko Laco z Liptovského Mikuláša, ktorý požiadal o členstvo v SCHV.

Kopaním na konci sme sa dopracovali k vykopanej vzdialenosti 4,5 m a hĺbky 3 m. Aké bolo naše prekvapenie, keď sme prišli 28. augusta 2022 na koniec jaskyne a v zahĺbenej sonde bola voda, ktorá tam natiekla po predchádzajúcom daždivom dni. Voda podmočila aj ľavú pieskovú stenu, ktorá sa rúcala do vzniknutého jazera s rozmermi 3 x 1,5 m. Tento mokrý sifón sme už nemohli nazvať podľa púšte a tak dostal názov Sifón pod pieskovým hradom, ktorý vybudoval v júli Michal Pasch, lebo sa pri kopaní na čelbe nudil a radšej si z piesku postavil hrad.

Teplý a daždivý koniec roka spôsobil, že koncový sifón bol celý december zatopený vodou, pričom odpadávaním piesku z bokov vznikla malá sienka a na čelbe sme mali nulový, prípadne záporný postup. Uskutočnili sme aj čerpací pokus s čerpadlom poháňaným vŕtačkou, no malá kapacita čerpadla nestačí na veľký objem vody v sifóne (až 10 m3). V koncových horizontálnych častiach nie je možné použiť ani samospád a Sifón pod pieskovým hradom je naviac hlbší ako Sifón Sahara. Práce pred sifónom však prebiehajú stále a zatiaľ si pripravujeme medziskládky na vykopaný piesok. Uskutočnili sme tu zatiaľ 20. akcií. Na záverečnej akcii roka na Silvestra sa zúčastnili Janka Sabolová, Martin Miškov (Drienka), Miroslav Šichula (Arachnos), Juraj Baláž, Slávka Szunyogová a Juraj Szunyog.

V závale v Sieni obmedzeného vychádzania sme urobili tento rok len jednu akciu (11 vrtov) a potom sme náradie preniesli pod komín na začiatku Dračej chodby. Komín v podobe vertikálnej pukliny bolo potrebné rozšíriť vŕtaním na prielezný profil. Na uľahčenie výstupu do komína sme priniesli najskôr 3 m dlhý hliníkový rebrík, ktorý sme neskôr nahradili povrazovým rebríkom doneseným z Priepasti vzdychov v 2. poschodí. S transportom rebríka pomohol Štefan Kyšela z Drienky. Po rozšírení neprielezného úseku v komíne sa podarilo postúpiť strmo nahor 7 m po ďalší neprielezný úsek závalu zo skál a blata. Postup v samotnom závale je 1,5 m. Bolo tu vykonaných 9 akcií a 67 vrtov.

Mapovanie v Prosieckej jaskyni

V januári sme najskôr zamerali vykopanú časť Sifónu Sahara v dĺžke 21,41 m. Potom sme sa venovali dlho odkladanému meraniu odbočky za Hučiacim sifónom – Chodby k Stĺpovej sieni v dĺžke 62,31 m. Tú istú akciu sme nakoniec dokončili mapovanie Kamennej šikminy v dĺžke 80,99 m. Po prekopaní Sifónu Sahara sme domerali zvyšnú časť sifónu a zmapovali sme Alexovu chodbu po pieskový polosifón v dĺžke 82,03 m. Spolu sme tak zmapovali 246, 74 m a dĺžka Prosieckej jaskyne dosiahla 4492 m.

Celkový počet akcií v Prosieckej jaskyni za rok 2022 bol 41 (+ 5, keď rátame aj účasť len jedného člena).

Ostatné lokality

V lete sme so Slávkou zahájili výkopové práce na novej lokalite – Jaskyňa J. nenájdená vo vrchu Lôm. Malá jaskynka bola pôvodne zanesená sedimentami až po vchod a aj valom za vchod a na dvoch akciách sme neprieleznú plazivku prehĺbili na čupiačky do vzdialenosti 2 m. Na druhej akcii sme však naše kopáčske ambície museli utlmiť, nakoľko sme 1,5 m od vchodu a aj pred vchodom našli hlinené črepiny zo stredovekej nádoby a tak lokalita stále čaká na obhliadku archeológmi.

Ľuboš Halička spolu s Marekom Orolínom zahájili na jeseň sondovanie v malej jaskyni na Smrekove, ktorá je zasypaná suťou. (3 akcie). Spolupracoval aj so Speleoklubom Ďumbier pri prolongačných prácach v Jaskyni mŕtvych netopierov oblasti Otočenej chodby.

V spolupráci s so Speleoklubom Nicolaus sme sa zúčastnili v januári na troch kopacích akciách v Bádenskej terase. Zároveň sme domapovali známe priestory v dĺžke 27 m. Peťo Holúbek nás pozval aj na kopáčsku akciu do jaskyne Pivnica v Rigli, kde sa neskôr našlo významné pokračovanie jaskyne.

Jana Sabolová realizovala svoje kopáčske ambície na Dolnom vrchu v Prepadlisku 42, kde spolu s Martinom Miškovom zo Speleoklubu Drienka na 13 akciách prehĺbili priepasť z – 2,5 m na – 9,5 m.

František Hanes zorganizoval koncom roka 2 povrchové prieskumy Jazvečieho pri Ludrovskej doline spolu s Michalom Paschom a Miroslavom Kudlom.

Juraj Szunyog spolupracoval so Speleoklubom Drienka pri mapovaní rumunskej Polnočnej jaskyne (zmapovaných 167 m pri Sifóne 2).

Iné aktivity
Z akcií do Sifónu Sahara sa Slávke podarilo spracovať krátky film prezentovaný na Speleomítingu v Liptovskom Mikuláši a získať nim ocenenie za najzaujímavejšiu domácu prednášku. Veľkým prínosom pre Speleomíting bola obsluha bufetu Devečkovcami a Demianovcami a moderovanie Speleomítingu Miriam Devečkovou.

Kondičku z jaskýň sme využili aj na bežeckých pretekoch, kde sme behávali pod hlavičkou Speleoclubu Chočské vrchy v klubových tričkách, ktoré nám zabezpečil Martin Szunyog. Na Košickom maratóne zabehli maratónsku štafetu Miriam Devečková, Miriam Devečková ml., Iveta Demianová a Peter Devečka. Minimaratón bežali Nina Demianová, Miriam Devečková, Miriam Devečková ml. a Daniel Devečka a polmaratón Juraj Szunyog.

V roku 2022 sme uskutočnili 49 jaskyniarskych akcií. Napísali sme 1 technický denník. V Prosieckej jaskyni sme objavili 97 m a zamerali 246 m priestorov. Na konci roka dosiahla zameraná dĺžka jaskyne 4492 m. Denivelácia zostáva nezmenená: 121 m. Celkovo sme na našich lokalitách zamerali 273 m.